​​​
​​عنوان پایان نامه ​نام دانشجو تاریخ جلسه دفاع​ اطلاعات بیشتر
​ارائه يك مدل ترجمه ماشيني آماري مبتني بر الگوي ترازبندي سلسله مراتبي ​شهرام سلامي ​1396/06/06 دانلود​
پردازندههاي ديجيتال با امكان انتخاب نظام عددي به تشخيص مكانيزم توليد كد​ صبا امان اللهي بهاروند​ 1396/06/04​ دانلود
ارائه متدولوژي هاي طراحي مدارهاي حسابي بر اساس دروازه هاي​​​ یای انحصاری در فناوری های نانو ​مهيا سام دليري​ 1396/02/30​ دانلود
تشخيص افتراقي كارسينوم سلولهاي پوستي با استفاده از تصاوير آسيب شناسي​​ نويد نوروزي​ ​1396/02/02 دانلود​