همکاری‌های بین‌المللی

فهرست دانشگاه‌های طرف قرارداد با دانشکده:

University of Dublin​
دانشگاه دابلین
University of Dundee
دانشگاه دان‌دی
Belarus State Technical University
دانشگاه فنی دولتی بلاروس
Cologne Science and Technology University
دانشگاه علوم و فنون کلون
Lomonosov Moscow State University
دانشگاه دولتی لومونوسوف مسکو
University of Vienna
دانشگاه وین
Al Farabi Kazakh National University
دانشگاه ملی الفارابی قزاقستان