آزمايشگاه کیفیت نرم افزار و داده

سرپرست: آقای دکتر حسن حقيقی
محل فعلی: اتاق 426

فعالیت اصلی:

  • توسعه پژوهش و رشد صنعت آزمون نرم‌افزار و ساير حوزه‌های مرتبط با کيفيت نرم‌افزار در کشور
  • انواع آزمون‌های عملکردی، کارايی و بار، امنيت، مقياس‌پذيری، تعامل‌پذيری، نگه‌داشت‌پذيری در سطوح مختلف آزمون و برای انواع نرم‌افزارهای کاربردی و سيستمی
  • مکان‌يابی خطا و ترميم نرم‌افزار و غیره

برخی خدمات و فعاليت‌ها در حوزه صنعت:

  • تاسيس دپارتمان آزمون
  • تعيين ميزان آزمون‌پذيری نرم‌افزار‌ها
  • انتخاب و سفارشی‌سازی چارچوب و متدلوژی آزمون
  • تحليل و طراحی آزمون و سازمان‌دهی تيم آزمون
  • مشاوره در زمينه طراحی معماری و طراحی تفصيلی نرم‌افزار با هدف افزايش قابليت آزمون‌پذيری
يکی از زمينه‌های برجسته فعاليت‌های آزمايشگاه، که آن را حتی از آزمايشگاه‌های مشابه خارج از کشور نيز متمايز می‌سازد، تمرکز قابل توجه بر استفاده از روش‌های فرا‌ابتکاری در توليد داده‌های آزمون با هدف افزايش پوشش آزمون توام با کاهش هزينه‌های آن است.
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت
مقالات
زمینه‌های تحقیقاتی
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
29904190
h_haghighi[at]sbu.ac.ir