همکاران

یوسف برهانی
مدیر اجرایی
29904129
 Y.Borhani[at]mail.sbu.ac.ir
زهره عرب
مسئول دفتر ریاست
29904093
z.arab[at]mail.sbu.ac.ir
هشام احمدی
مسئول اداره آموزش
29904081
h-ahmadi[at]mail.sbu.ac.ir
فاطمه زندی
کارشناس آموزش
29904084
f-zandi[at]mail.sbu.ac.ir
نیلوفرالسادات اخوی
کارشناس
کارشناس تحصیلات تکمیلی
29904082
n.sadatakhavi[at]mail.sbu.ac.ir
نیلوفر فرزانه

کارشناس آموزش
29904083
n.farzaneh[at]mail.sbu.ac.ir
مریم اصفهانی
کاردان آموزش
29904082
M_Khaleghy[at]mail.sbu.ac.ir
ژاله ترهنده
کارشناس پژوهشی
29904147
J.Tarhandeh[at]mail.sbu.ac.ir
افتخارالسادات دیان
کارشناس پژوهشی
29904185
e.dayan[at]mail.sbu.ac.ir
نسترن‌السادات صفوی
کارشناس پژوهشی
29904130
 n.safavi[at]mail.sbu.ac.ir
مهندس محمد پیروزمند
مسئول واحد انفورماتیک
29904094
M.Piruzmand[at]mail.sbu.ac.ir
علی عصری
کارشناس واحد انفورماتیک
29904160
 a.asri[at]mail.sbu.ac.ir
مریم اصغری
کارشناس کتابخانه
29904155
ma.asghari[at]mail.sbu.ac.ir
داریوش ناصح
کارشناس آزمایشگاه
29904100
d_naseh[at]sbu.ac.ir
طاهر احدنژاد
کارشناس آزمایشگاه
29904095
t.ahadnejad[at]mail.sbu.ac.ir