همکاران

یوسف برهانی
کارشناس
مدیر اجرایی
29904129
 Y.Borhani@mail.sbu.ac.ir
زهره عرب
کارشناس
مسئول دفتر ریاست
29904093
z.arab@mail.sbu.ac.ir
هشام احمدی
کارشناس
مسئول اداره آموزش
29904081
h-ahmadi@mail.sbu.ac.ir
فاطمه زندی
کارشناس
کارشناس آموزش
29904084
f-zandi@mail.sbu.ac.ir
نیلوفرالسادات اخوی
کارشناس
کارشناس تحصیلات تکمیلی
29904082
n.sadatakhavi@mail.sbu.ac.ir
نیلوفر فرزانه
کارشناس
کارشناس آموزش
29904083
n.farzaneh[at]mail.sbu.ac.ir
مریم اصفهانی
کاردان
کاردان آموزش
29904082
M_Khaleghy@mail.sbu.ac.ir
ژاله ترهنده
کارشناس
کارشناس پژوهشی
29904147
J.Tarhandeh@mail.sbu.ac.ir
افتخارالسادات دیان
کارشناس
کارشناس پژوهشی
29904185
e.dayan@mail.sbu.ac.ir
نسترن‌السادات صفوی
کارشناس
کارشناس پژوهشی
29904130
 n.safavi@mail.sbu.ac.ir
محمد پیروزمند
کارشناس
مسئول واحد انفورماتیک
29904094
M.Piruzmand@mail.sbu.ac.ir
علی عصری
کارشناس
کارشناس واحد انفورماتیک
29904160
 a.asri@mail.sbu.ac.ir
داریوش ناصح
کارشناس
کارشناس آزمایشگاه
29904100
d_naseh@sbu.ac.ir
طاهر احدنژاد
کارشناس
کارشناس آزمایشگاه
29904095
t.ahadnejad@mail.sbu.ac.ir
مریم اصغری
کارشناس
کارشناس کتابخانه
29904155
ma.asghari@mail.sbu.ac.ir