معاونان

دکتر یاسر شکفته
استادیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

معاون آموزشی 

29904106
y_shekofteh [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت
دکتر مجتبی وحیدی اصل
استادیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

معاون پژوهشی

29904180
mo_vahidi[at]sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت