روسای پیشین

آقای مهندس احمد ميرباقری
1355 - 1361
مرحوم دکتر محمدمسعود منصوری
1361 - 1364
آقای دکتر هوشنگ اسدالله​
1364
آقای مسعود البرز
1364 - 1369
آقای مهندس اسماعيل​​ نامور قره‌شيران
 1369 - 1374
آقای دکتر حسين وکيليان
1374 - 1376
مرحوم دکتر ​​​​جواد اسماعيلی
1376 - 1385
آقای دکتر سيدابراهيم افجه‌ای
1385 - 1393
خانم دکتر ​مهرنوش شمس فرد 
1393 - 1399
آقای دکتر محسن ابراهیمی مقدم
1399 - تاکنون