آزمايشگاه نانوتکنولوژي و محاسبات کوانتومي

سرپرست:  دکتر کيوان ناوی

   محل فعلي : اتاق 215 
   فعاليت اصلی:  

  • نانولوله های کربني (CNT)

  • آتاماتای سلولی کوانتومی (QCA)

  • حلقه‌های بنزنی

  • محاسبات کوانتومی

  • سيستم‌های فازی

  • مدارهای تمام نوری

  • حساب کامپيوتری

   همکاران: بيش از 7 دانشجوی دکتری، 10 دانشجوی کارشناسی ارشد

   برخی از زمينه های اصلی تحقيقات آزمايشگاه:

  • طراحی و شبيه‌سازی مدارهای منطقی و حسابی (کلاسيک و برگشت پذير) و شبکه‌های ميان ارتباطی از يک سو و طراحي سلول‌های پايه اين نانوالکترونيک از سوي ديگرعمده زمينه‌های پژوهشی در حوزه‌ی آتوماتای سلولی کوانتومی، در آزمايشگاه هستند.

  • استفاده از مشتقات حلقه‌های بنزنی به عنوان نيمه‌هادی در ساخت ترانزيستورهای مولکولی و هم چنين استفاده از ترکيبات خاص آن به عنوان رسانا و يا نارسانا در ساخت انواع مدارات منطقی و الکترونيکی.

  • طراحی مدارهای کوانتومی موثر پايه، سنتز و بهينه سازی مدارهای کوانتومی، توسعه زبان های توصيف مدارهای کوانتومی و مهندسی الگوريتم‌های توزيعی کوانتومی.