آزمايشگاه تست و تأييد نرم‌افزار

سرپرست:  دکتر حسن حقيقی

  محل فعلی : اتاق 426

  فعاليت اصلی:
 توسعه پژوهش و رشد صنعت آزمون نرم‌افزار و ساير حوزه‌های مرتبط با کيفيت نرم‌افزار در کشور.
 انواع آزمونهای عملکردی، کارايی و بار، امنيت، مقياس‌پذيری، تعامل‌پذيری، نگهداشت‌پذيری در سطوح مختلف آزمون و برای انواع نرم‌افزارهای کاربردی و سيستمی.
 مکانيابی خطا و ترميم نرم‌افزار و ...
 همکاران: 3 عضو هيئت علمی، 6 دانشجوی دکتری، بيش از 10 دانشجو و فارغ‌التحصيل کارشناسی‌ارشد
  برخي خدمات و فعاليت‌ها در حوزه صنعت:
 تأسيس دپارتمان آزمون
 تعيين ميزان آزمون‌پذيری نرم‌افزار‌ها
 انتخاب و سفارشی‌سازی چارچوب و متدلوژی آزمون
 تحليل و طراحی آزمون و سازماندهی تيم آزمون
 مشاوره در زمينه طراحی معماری و طراحی تفصيلی نرم افزار با هدف افزايش قابليت آزمون‌پذيری
 يکی از زمينه‌های برجسته فعاليتهای آزمايشگاه، که آن را حتی از آزمايشگاههای مشابه خارج از کشور نيز متمايز می‌سازد، تمرکز قابل توجه بر استفاده از روشهای فرا‌ابتکاری درتوليد داده‌های آزمون با هدف افزايش پوشش آزمون توام با کاهش هزينه‌های آن مي باشد.