آزمايشگاه رايانش فراگير

سرپرست:  دکتر هادي طباطبايي

    محل فعلی:اتاق 28 ساختمان آزمايشگاه­هاي تخصصي دانشکده

   فعاليت اصلي:

  • شبکه های نرم افزار محور برای اینترنت اشیا​

  • کاربردهاي پردازش فراگير در سلامت

  • سيستم هاي حسگر اجتماعي

    همکاران: 3 دانشجوي دکترا و 7 دانشجوي کارشناسي ارشد و 10 فارغ التحصيل

    برخي از عناوين پروژه ها:

شناسايي فعاليت هاي ورزشي با استفاده از حسگرهاي پوشيدني​
  • شناسايي رويداد در سيستم هاي حسگر اجتماعي

  • تشخيص صحت اطلاعات در سيستم هاي حسگر اجتماعي

  • شناسايي فعاليت هاي افراد در خانه هاي هوشمند

  • شناسايي فعاليت هاي افراد با استفاده از حسگرهاي پوشيدني

  • تشخيص احساسات افراد با کمک حسگرهاي پوشيدني

  • تشخيص خرابي گره ها در محيط هاي کاري هوشمند​

​براي اطلاعات بيشتر به وب سايت تخصصی آزمايشگاه (http://perlab.sbu.ac.ir) مراجعه نماييد.​