آزمايشگاه پردازش تصویر و بینایی ماشین

سرپرست: آقای دکتر محسن ابراهيمی مقدم
محل فعلی: طبقه دوم دانشکده

عناوين برخی پروژه‌های کاربردی و تحقيقاتی:

  • پایداری رنگ
  • پردازش تصاویر اجتماعی
  • تشخیص هویت مبتنی بر بیومتریک مانند gait
  • تخمین کیفیت تصاویر
  • تحلیل تصاویر پزشکی
  • تشخیص اشیا (در دامنه خاص)
  • ردیابی و کنترل‌های اپتیکی (در دامنه خاص)
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت
گروه تحقیقاتی
مقالات
زمینه‌های تحقیقاتی
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
29904194
m_moghadam[at]sbu.ac.ir