آزمايشگاه سامانه‌هاي خودتطبيق

سرپرست: دکتر اسلام ناظمی
محل فعلی : طبقه دوم دانشکده(اتاق 210) و سايت رباتيک
عناوين برخی پروژه های کاربردی/تحقيقاتی:
                  سامانه‌های تطبيق پذير
                  تعامل‌پذيری سامانه‌های به صورت خودمختار
                  خودسازماندهی در سيستمهای ترافيک
                  خودبهينگی و سلامت
                  اينترنت اشياء و شبکه‌های موردی تطبيق پذير
                  توصيف وارسی خودکار سامانه‌های نرم‌افزاری
همکاران: 5دانشجوی دکتری،12 دانشجوی کارشناسی ارشد، 6نفر فارغ التحصيل و متخصص