سامانه‌های نرم‌افزاری خودتطبیق

سرپرست: آقای دکتر اسلام ناظمی
محل فعلی: طبقه دوم دانشکده، اتاق 210 و سايت رباتيک

 برخی از عناوين پروژه‌ها:

  • سامانه‌های تطبيق‌پذير
  • تعامل‌پذيری سامانه‌ها به صورت خودمختار
  • خودسازمان‌دهی در سيستم‌های ترافيک
  • خودبهينگی و سلامت
  • اينترنت اشيا و شبکه‌های موردی تطبيق‌پذير
  • توصيف وارسی خودکار سامانه‌های نرم‌افزاری
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت
گروه تحقیقاتی
مقالات
زمینه‌های تحقیقاتی
ارتباط با آزمایشگاه:
29904175
nazemi[at]sbu.ac.ir