آزمایشگاه حساب کامپیوتری

سرپرست: آقای دکتر قاسم جابری‌پور
محل فعلی: اتاق 12

  فعاليت اصلی:  

  • طراحی و پیاده‌سازی مدارهای حساب کامپیوتری در تکنولوژی‌های متداول ​​​
  • نو و نانو و در حوزه‌های حساب دهدهی
  • مانده‌ای و افزونه‌ای
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت
گروه تحقیقاتی
مقالات
زمینه‌های تحقیقاتی
ارتباط با آزمایشگاه:
24509420
jaberipur[at]sbu.ac.ir