آزمايشگاه طراحي خودکار مدارهاي مجتمع

سرپرست: دکتر علي جهانيان

   محل فعلي : اتاق 24 ساختمان آزمايشگاه­های تخصصی دانشکده
   برخی از عناوين پروژه ها:

  • طراحی فيزيکی مدارهای مجتمع

  • امنيت سخت‌افزار طراحی سخت‌افزارهای امن

  • طراحی سامانه‌های نهفته

  • طراحی تراشه‌های زيستی

    همکاران: بيش از5دانشجوی دکتری،8دانشجوی ارشد و 10 فارغ‌التحصيل
    برخی از افتخارات:

  •  رتبه دوم مسابقات ملی طراحی سخت‌افزار سال 1396​

  • رتبه اول مسابقات ملی طراحی سخت‌افزار سال 1395

  • رتبه اول مسابقات ملی طراحی سخت‌افزار سال 1393

  • رتبه اول مسابقات امنيت سخت‌افزار سال 1393

  • رتبه پنجم جهانی در مسابقات Memocodeسال 2012

     فعاليت آتی: حرکت به سمت ساخت تراشه‌های زيست و افزايش ارتباطات صنعتی