مدیر گروه

 

دکتر رامک قوامی زاده

 

تعداد اعضای هیئت علمی

 

3نفر

تعداد آزمایشگاه های تحقیقاتی

 

 

تعداد دانشجویان دکتری

 

2 نفر

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد

 

51​ نفر​


 

زمینه های تحقیقاتی اعضای گروه

 


 
 

نام خانوادگی

 

 
 

تلفن

 

 
 

آدرس رایانامه

 

 
 

زمینه تحقیقاتی

 

 
 

دکتر فریدون شمس علیئی

 

(آزمایشگاه 1)

(آزمایشگاه 2)​

 
 

29904164

 
 

f_shams@sbu.ac.ir

 

 
  

معماری نرم افزار  

معماری سازمانی 

معماری سرویسگرا​ 

یکپارچه سازی سرویس

 

 
 
 

دکتر اسلام ناظمی

 

(آزمایشگاه)​

 
 

29904175

 

 
 

nazemi@sbu.ac.ir

 

 
 

 

        سیستم های       

 

نرم افزاری تطبیق پذیر

  

سیستم های نرم افزاری یکپارچه سازمانی

 

مهندسی نرم افزار سیستم های بزرگ

  
 

دکتر علیرضا شاملی سندی

(آزمایشگاه)

 

 
 

 

     29904196​

 
 

 

a_shameli@sbu.ac.ir

 
 

 

 امنیت اطلاعات 

ابر محاسباتی 

مهندسی نرم افزار

 
 
 

 

 ​