مسابقه ​تاریخ برگزاری ​جزییات

​چهارمين مسابقه و آزمون عمومي جاواکاپ

​مهر و آبان 1396
مشاهده​
​سومين مسابقه و آزمون عمومي جاواکاپ ​
29 مهر 1395
​سومين دوره مسابقه ملي طراحي سيستم هاي ديجيتال 
29 الی 30 اردیبهشت 1395
 
مشاهده
​چالش هوش مصنوعی
​سال 1394
 
مشاهده