صفحه اصلی
سخنرانی علمی با عنوان How to Implement a Programming Language by Assembling Components Off-the-Shelf
  • 6561 بازدید

سخنرانی علمی 
✅ عنوان:


How to Implement a Programming Language by Assembling Components Off-the-Shelf

:Abstract

In this talk, we will take a look at an approach for implementation of programming languages called “Component-Based Mechanisation of Programming Languages.” In this approach, the language implementor simply mixes and matches language components off-the-shelf, from a language mechanisation engine. As such, the implementation of those components is reused amongst the different languages that share those components, hence, saving the reimplementation effort for those components

✅ مشخصات و سابقه سخنران:
    آقای دکتر سید حسین حائری، متخصص زبان‌های برنامه‌نویسی. دانشیار دانشگاه برگن نروژ 

 📆 زمان:
    سه شنبه 21 دیماه ساعت 15

لینک وبینار:http://194.225.24.96/marasem-computer/

 


 

افزودن نظرات