صفحه اصلی
برگزاری جلسه شورای راهبردی مرکز نوآوری دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
  • 2530 بازدید

جلسه شورای راهبردی مرکز نوآوری دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر جهت ارزیابی پیشرفت تیم نوآور مستقر در مرکز نوآوری در روز سه شنبه چهاردهم تیرماه 1401 در اتاق جلسات دانشکده تشکیل گردید. در این جلسه، نماینده پارک علم و فناوری، ریاست دانشکده، مدیر مرکز نوآوری دانشکده و اعضای تیم مستقر در مرکز نوآوری حضور داشتند.

                                                   

                                         

                                   

                                                

افزودن نظرات