خانم شیرین دارقدسی

عنوان: ارزیابی و افزایش قابلیت اطمینان مدار های حسابی ضرب کننده ها با استفاده از چندجمله ای قابلیت اطمینان

تاریخ دفاع: 29 آبان 1401

مشاهده جزییات بیشتر