شماره های تماس​​

آموزش​​​​​​

​​​299040​81-29904082-29904084-22431801

دفتر گروه ها​​​

​29904130 , 29904141

دبیرخانه و بایگانی​​

29904128-​9

دفتر آزمايشگاه سخت افزار​​

29904095 , 2990410​0

واحد انفورماتیک​​

29904160

کتابخانه​​

29904155