روندنماهای دکتری

                                          پذیرش وخدمات آموزشی                                              
انتخاب واحد​
آزمون جامع
گزارش پیشرفت
دفاع
فارغ التحصیلی​
دریافت مدرک​
سنوات

فرم های دکتری مهندسی کامپیوتر  

اطلاعیه دفاع نهایی از رساله
آیین نامه داخلی دانشجویان دکتری
فرم درس­های پیشنهادی دوره دکتری
فرم تعیین استاد راهنمای دانشجویان دکتری
​​فرم اعلام آمادگی آزمون جامع
​فرم پیشنهاد اولیه رساله دکتری
​​دانلود
فرم تعیین داوران پیشنهاد رساله دکتری​​
گزارش پیشرفت رساله دکتری
​فرم گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه​
دستورالعمل اجرایی شیوه نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت (داخل کشور)​
فرم ها و مدارک فرصت مطالعاتی​
راهنمای تکمیل فرم درخواست بررسی دستاوردهای علمی رساله دکتری​
راهنمای تدوین رساله دکتری
​فرم ارزیابی مقالات
​فرم تایید اتمام رساله دکتری
فرم تعیین داوران دفاع نهایی از رساله دکتری
​اطلاعیه دفاع نهایی از رساله
​فرم تمدید سنوات
فرم صفحات پیوست رساله​
فرم چکیده رساله دکتری
راهنمای بارگذاری پایان نامه و رساله در سامانه گلستان​
راهنمای بررسی کفایت علمی رساله
​راهنمای تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل
راهنمای ثبت و تأیید خروج از کشور​
​راهنمای ثبت و تأیید گزارش پیشرفت رساله
​راهنمای درخواست دفاع
​راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل​
راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی
راهنمای ارسال مدارک در سیستم برای اخذ مدرک تحصیلی​
کمیسیون موارد خاص
​​فرم انتخاب واحد به صورت میهمان​ در دانشگاه دیگر​
​​دانلود
​​​​​​فرم انتخاب واحد به صورت میهمان​ در دانشکده دیگر​​
دانلود​​
فرم درخواست تائیدیه مقطع دکتری
​​​​