اطلاعیه‌ی دفاع پروپوزال دکتری - گرایش نرم‌افزار
 

خانم فائزه آقازاده                    
عنوان: رویکرد مکانیابی خطای مبتنی بر تاریخچه با استفاده از داده‌های آزمون رگرسیون

تاریخ دفاع: 26 دی 1401

مشاهده جزییات بیشتر