نوزدهمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران

نوزدهمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران.JPGانجمن کامپيوتر ايران با همکاري دانشگاه شهيد بهشتي نوزدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوري کامپيوتر در دو بخش مقالات عادي و پوستري برگزار مي‌کنند
تأکيد کنفرانس بر جنبه‌هاي بنيادي، کاربردي، راهبردي، و توسعه‌اي است که از سودمندي خاص در سطح کشور برخوردارند

تاريخ شروع          ۱٣ اسفند ۱٣۹۲

تاريخ پايان           ۱۵ اسفند ۱٣۹۲

دبير کنفرانس        دکتر فريدون شمس

                       دبير علمي کنفرانس            دکتر محسن ابراهيمي مقدم