سرپرست:  دکتر قاسم جابری پور

فعاليت اصلي:

 طراحی و پیاده سازی مدارهای حساب کامپیوتری در تکنولوژی های متداول، نو و نانو و در حوزه های حساب دهدهی، مانده ای و افزونه ای

 

اعضا فعلی: 3 دانشجوی کارشناسی ارشد و 7 دانشجوی دکترا

دانش آموختگان: 25 کارشناسی ارشد و 8 دکترا

مقاله های ژورنال معتبر: 40

مقالات کنفرانس: 20