سرپرست:  دکتر حسن حقيقي

   محل فعلي : اتاق 426

   فعاليت اصلي:

  • توسعه پژوهش و رشد صنعت آزمون نرم افزار و ساير حوزه هاي مرتبط با کيفيت نرم افزار در کشور.

  • انواع آزمونهاي عملکردي، کارايي و بار، امنيت، مقياس پذيري، تعامل پذيري، نگهداشت پذيري در سطوح مختلف آزمون و براي انواع نرم افزارهاي کاربردي و سيستمي.

  • مکانيابي خطا و ترميم نرم افزار و ...

   همکاران: 3 عضو هيئت علمي، 6 دانشجويدکتري، بيش از 10 دانشجو و فارغ التحصيلکارشناسي ارشد


   برخي خدمات و فعاليت ها در حوزه صنعت:

  • تأسيس دپارتمان آزمون

  • تعيين ميزان آزمون پذيري نرم افزارها

  •  انتخاب و سفارشي سازي چارچوب و متدلوژي آزمون

  • تحليل و طراحي آزمون و سازماندهي تيم آزمون

  • مشاوره در زمينه طراحي معماري و طراحي تفصيلي نرم افزار با هدف افزايش قابليت آزمون‌پذيري

  • يکي از زمينه هاي برجسته فعاليتهاي آزمايشگاه، که آن را حتي از آزمايشگاههاي مشابه خارج از کشور نيز متمايز مي سازد، تمرکز قابل توجه بر استفاده از روشهاي فراابتکاري درتوليد داده هاي آزمون با هدف افزايش پوشش آزمون توام با کاهش هزينه هاي آن مي باشد.