کارکنان

سمت نام و نام‌خانوادگی
تلفن
مدیر اجرایی یوسف برهانی
کارمند دفتر ریاست زهره عرب
مسئول اداره آموزش هشام احمدی
کارشناس آموزش فاطمه زندی
کارشناس تحصیلات تکمیلی نیلوفر السادات اخوی
کاردان آموزش مریم اصفهانی
کارشناس دفتر پژوهشی ژاله ترهنده
کارشناس دفتر پژوهشی افتخارالسادات دیان
کارشناس دفتر پژوهشی نسترن السادات صفوی
سرپرست واحد انفورماتیک محمد پیروزمند
کارمند واحد انفورماتیک  علی عصری
كارشناس آزمایشگاه داریوش ناصح
کارمند آزمایشگاه طاهر احد نژاد
کارشناس کتابخانه صدیقه مومنی
ایمیل:
cse@sbu.ac.ir