گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی

دکتر یاسر شکفته​
مدیر گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی

زمینه تحقیقاتی: شناسایی گفتار، تشخیص گوینده و زبان گفتاری، پردازش متن و سیستم‌های پویا و آشوب​
رزومه
دکتر محسن ابراهیمی مقدم 
عضو گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی

زمینه‌های تحقیقاتی: پردازش تصویر، بینایی ماشین و سیستم‌های توزیع شده​
رزومه     
آزمایشگاه
دکتر مهرنوش شمس‌فرد
عضو گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی
 
زمینه‌های تحقیقاتی: پردازش زبان طبیعی،  مهندسی هستان‌شناسی، وب معنایی و استدلال و استنتاج هوشمند​
رزومه      
آزمایشگاه
دکتر احمدعلی آبین
عضو گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی

زمینه‌های تحقیقاتی: داده کاوی، یادگیری ماشین و شناسایی الگو
رزومه
دکتر علیرضا طالب‌پور
عضو گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی

زمینه‌های تحقیقاتی: پردازش تصویر، داده کاوی و متن کاوی
رزومه
دکتر منیره عبدوس
عضو گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی

زمینه‌های تحقیقاتی: سیستم‌های چند عامله و یادگیری ماشین
رزومه
​دکتر حامد ملک​
عضو گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی
 
زمینه‌های تحقیقاتی: محاسبات زیستی، هوش محاسباتی و علوم شناختی 
رزومه      
دکتر آرمین سلیمی بدر
عضو گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی

زمینه‌های تحقیقاتی: هوش محاسباتی، علوم اعصاب محاسباتی، رباتیک شناختی و سیستم‌های فازی
رزومه      
آزمایشگاه