​​کارشناسی

چارت رشته مهندسي كامپيوتر-ورودي 95به بعد )گروه 1 (

چارت رشته مهندسي كامپيوتر-ورودي 95به بعد )گروه 2 (

لیست دروس پیشنهادی برای کارشناسی مهندسی کامپیوتر ورودی 95 به بعد

​​دانلود
جدول درسی مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار
جدول درسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
چارت مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار
چارت مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار​​​

سرفصل برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته مهندسی کام​پیوتر در چهارگرایش

 
 

کارشناسی ارشد
برنامه آموزشی دوره کارشناسی​ ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر
​برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
​برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی
  

دکتری
برنامه آموزشی دوره دکتری مهندسی کامپیوتر
  ​​