انجمن کامپيوتر ايران با همکاري دانشگاه شهيد بهشتي نوزدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوري کامپيوتر در دو بخش مقالات عادي و پوستري برگزار مي‌کنند
تأکيد کنفرانس بر جنبه‌هاي بنيادي، کاربردي، راهبردي، و توسعه‌اي است که از سودمندي خاص در سطح کشور برخوردارند

​​تاريخ شروع ۱٣ اسفند ۱٣۹۲
​تاريخ پايان
۱۵ اسفند ۱٣۹۲​
​دبير کنفرانس
​دکتر فريدون شمس

​دبير علمي کنفرانس
دکتر محسن ابراهيمي مقدم

​  

 

نوزدهمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران.JPG