سرپرست: دکتر اسلام ناظمي

محل فعلي : طبقه دوم دانشکده(اتاق 210) و سايت رباتيک

عناوين برخي پروژه هاي کاربردي/تحقيقاتي:

  • سامانه‌هاي تطبيق پذير

  • تعامل پذيري سامانه‌هاي به صورت خودمختار

  • خودسازماندهي در سيستمهاي ترافيک

  • خودبهينگي و سلامت

  • اينترنت اشياء و شبکه‌هاي موردي تطبيق پذير

  • توصيف وارسي خودکار سامانه‌هاي نرم‌افزاري

همکاران: 5دانشجوي دکتري،12 دانشجوي کارشناسي ارشد، 6نفر فارغ التحصيل و متخصص